สมาคมฌาปนกิจฯ ต่างๆ
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 119.42.117.7
 
 
        
  ปัจจุบันมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด  5 สมาคม ได้แก่
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด (ฌสจ.)
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และคู่สมรส (ฌสค.)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และครอบครัว (ฌสคค.)
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
   
  โดยแต่ละสมาคมมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด (ฌสจ.)
  ตั้งขึ้นในปี 2544 รับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เข้าเป็นสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 4,980 คน หากเสียชีวิต
เก็บเงินช่วยศพจากสมาชิก รายละ 50 บาท (ได้เงินประมาณ 249,000 บาท)  มี นายธงชัย  เปรมชนม์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนปัจจุบัน
   
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และคู่สมรส (ฌสค.)
  ตั้งขึ้นในปี 2552  รับสมาชิกและคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เข้าเป็นสมาชิก  ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 4,997
คน  หากเสียชีวิต เก็บเงินช่วยศพจากสมาชิกรายละ 50 บาท (ได้เงินประมาณ 249,850 บาท)  มีนายสุรเชษฐ์  พรพานิช  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนปัจจุบัน
   
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และครอบครัว (ฌสคค.)
  ตั้งขึ้นในปี 2553 รับสมาชิกและบุคคลในครอบครัว (บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
เข้าเป็นสมาชิก  ไม่เกิน 10,000 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 7,484 คน  หากเสียชีวิตเก็บเงินช่วยศพจากสมาชิกรายละ 30 บาท (ปัจจุบันได้เงินประมาณ 224,520 บาท) มี นายประจวบ  มะลิทอง  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนปัจจุบัน
   
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
  ร่วมกันจัดตั้งขึ้นจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดต่างๆ ของไทยในปี 2553 รับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆ ที่เป็น
สมาชิกของชุมนุมเข้าเป็นสมาชิก  หากเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละประมาณ 600,000 บาท มี นายเอนก  เนียมเทศ เป็นนายกสมาคม และ นายทัศนะ  วิเศษ ดำรงตำแหน่งอุปนายก คนที่ 5
   
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
  ร่วมกันจัดตั้งขึ้นจากสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วิชาชีพ รับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของชุมนุมเข้าเป็นสมาชิก หากเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละประมาณ 600,000 บาท มี ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ เป็นนายกสมาคม
   
  จะเห็นได้ว่าสมาคมฌาปนกิจต่างๆ ของสหกรณ์ทุกสมาคมจะช่วยเหลือสมาชิกทุกคนอย่างเป็นธรรมและมากพอ ทำให้สมาชิกของเรา
เกิดความเชื่อมั่น มีกำลังใจ และมีความสุขในการดำเนินชีวิต ซึ่งนั่นย่อมแสดงว่าสหกรณ์ของเรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ