สถาบันมั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักการความพอเพียง
 
     
 


 
POLL
 
 
 
 
 
 

 
 เกณฑ์ภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 57
 

 
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เดือนพฤษภาคม 2566
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 66
 สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคม ฌสจ.
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 66
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เดือนเมษายน 2566
 ประกาศ ฌสค. เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 หนังสือเชิญสมาชิกสมาคม ฌสค. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 หนังสือเชิญสมาชิกสมาคม ฌสจ. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 ก.พ. 66
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 66
 

 
พฤษภาคม 2566
เมษายน 2566
มีนาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มกราคม 2566
 

 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
ร่วมเคารพศพ อดีตผจก. สุธี ตั้งมั่น
 
   
 
เกษียณเสถียรสุข 61
 
   
 
โครงการสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.ครูอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมสหกรณ์
 
   
 
สอ.ครู.พิษณุโลก ดูงาน 13-7-61
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2561
 
   
 
โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก 2561
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 2561
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
ธกส. จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 3904 , 08 1940 6298 , 08 1723 8572 , 08 9833 8090

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382


 
ประเภทเงินให้กู้แก่สมาชิก ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.25
2. เงินกู้สามัญ
    2.1 เงินกู้เพื่อการศึกษา
    2.2 เงินกู้เพื่อสวัสดิการอื่น
    2.3 เงินกู้สามัญทั่วไป
5.25
3. เงินกู้พิเศษ
    3.1 เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
    3.2 เงินกู้เพื่อความจำเป็นอื่น
5.25
4. เงินกู้พิเศษ
    4.1 เงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงฯ
    4.2 เงินกู้กองทุนเอื้ออาทร
    4.3 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
    4.4 เงินกู้ ช.พ.ค.
5.75
เงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ และเงินกู้เอื้ออาทร ที่ยื่นกู้ หรือเปลี่ยนสัญญาใหม่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 6.75
 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ
2.00
2.70*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท - 2.90 3.40
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 3.20
ตั๋วฯ ฉบับละ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 3 เดือน ตั้งแต่ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.20 2.50 2.60
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 1.20 2.60 2.70

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15


 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 14 คน
ทั้งหมด: 370286 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ