เลือกตั้ง 2563
Posted: admin Date: 2020-11-24 15:46:56
IP: 110.78.149.54
 
 
 
 
 

ข้อกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสรรหากรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ

ข้อกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสรรหากรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ

ใบสมัครผู้แทนสมาชิก

ใบสมัครกรรมการ

ใบแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 2564-2565

ข้อกำหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 2564-2565

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ