ข้อกำหนดการเลือกตั้ง ปี 2560
Posted: - Date: 2017-11-23 16:12:08
IP: 110.77.199.50
 

 

ดาวโหลดเอกสาร/รายละเอียด เพิ่มเติม

 

1.ใบแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

2.ใบสมัครกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53

3.ใบสมัครผู้แทนสมาชิก 

 

4.ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องข้อกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการสรรหากรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ

5.ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 และการสรรหากรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ