แจ้งสมาชิกที่ยังไม่ได้รับสมุดเงินฝาก อส.
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 119.42.123.123
 

เนื่องจากสหกรณ์ได้เปิดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) เพื่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 ให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้แต่ยังไม่ได้รับสมุดคู่ฝากนั้น ให้มาติดต่อรับสมุดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

*หมายเหตุ กรุณามาติดต่อด้วยตนเอง*

 

คลิกดูรายชื่อการเปิดบัญชี อส. เพื่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

 

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 039303379 ต่อ 11
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ