การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
Posted: -- Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 110.78.186.2
 

1. ประกาศข้อกำหนด  ผู้แทน สรรหากรรมการ 23 พ.ย.59

2. ประกาศ ข้อกำหนด หน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง  23 พ.ย.59

3. ประกาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ  23 พ.ย.59 

4. ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

5. ใบสมัครกรรมการฯชุดที่ 52

6. ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ