สหกรณ์รับสมัครสมาชิกสมทบ
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 110.164.244.12
 

    

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด รับสมัครสมาชิกสมทบ
    คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี
 3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 4. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

     คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง
 2. สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครั้งจะสมัครเข้าอีกไม่ได้
 3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

     สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

 1. มีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ แต่ไม่มีสิทธิเสนอความเห็นหรืออกคะแนนเสียง
 2.  มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
 3. ฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือตามมติคณะกรรมการ
 4. ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกในอัตราเดือนละ 500 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท
 5.  มีสิทธิกู้เงินไม่เกินร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้น และ/หรือ เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
 6. ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ่
 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 8. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ ให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมั่นคง

     การกู้เงินของสมาชิกสมทบ  กู้ได้ดังนี้
         
  เงินกู้สามัญได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

     
การชำระหนี้เงินกู้  สมาชิกสมทบต้องส่งเงินงวดชำระหนี้โดย

 1. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ฯ หรือ
 2. หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย หรือ
 3. หักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

       สอบถามเพิ่มเติมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
            
โทร.  039 303379-82
                    
086 3315426
       ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ