เงินกู้ประเภทต่างๆ
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 119.42.118.11
 
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  (ต้องแนบสลิปเงินเดือนทุกครั้ง)
  1.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  1.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท และต้องไม่เกินค่าหุ้นที่มี
  1.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 50 งวด
   
2. เงินกู้สามัญทั่วไป
  2.1 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 2,500,000 บาท และต้องมีค่าหุ้นร้อยละ 20 ของเงินกู้
  2.2 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 340 งวด
  2.3 อายุการเป็นสมาชิกและวงเงินกู้
      กรณีเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำ
   
อายุการเป็นสมาชิก ชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวนเงินที่ขอกู้ได้ การผ่อนชำระ
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี ถึง 4 ปี
เกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
  7  งวด  ถึง  12  งวด
13  งวด  ถึง  24  งวด
25  งวด  ถึง  48  งวด
49  งวด  ถึง  60  งวด
61 งวด
ไม่เกิน     600,000  บาท
ไม่เกิน     800,000  บาท
ไม่เกิน  1,200,000  บาท
ไม่เกิน  1,500,000  บาท
ไม่เกิน  2,500,000  บาท
ไม่เกิน  340  งวด
 
    *** อนึ่ง  กรณีสมาชิกใช้สิทธิ์กู้เงินกองทุนเอื้ออาทรด้วย  เมื่อรามกับเงินกู้สามัญทั่วไปแล้ว  จะต้องมียอดเงินกู้รวมกันแล้วไม่เกิน  5,000,000  บาท
      กรณีเป็นครูเอกชน หรือพนักงานราชการ
   
อายุการเป็นสมาชิก จำนวนเงินที่ขอกู้ได้ การผ่อนชำระ
เกินกว่า   6 เดือน ถึง   3 ปี
เกินกว่า   3 ปี ถึง   5 ปี
เกินกว่า   5 ปี ถึง 10 ปี
เกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
เกินกว่า 15 ปี 
ไม่เกิน    50,000  บาท
ไม่เกิน  100,000  บาท
ไม่เกิน  200,000  บาท
ไม่เกิน  400,000  บาท
ไม่เกิน  700,000  บาท
ครูเอกชน อายุ 60 หนี้ที่เหลือต้องไม่เกินค่าหุ้น

พนักงานราชการ ไม่เกิน  120  งวด 
    *** สมาชิกที่สังกัดโรงเรียนเอกชน หรือพนักงานราชการ ให้มีสิทธิ์กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 1,200,000 บาท ส่วนสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ ให้มีสิทธิ์กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 1,500,000 บาท
   
3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  3.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  3.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  3.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 120 งวด
   
4. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาดูงานของสมาชิก
  4.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  4.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 120 งวด
   
5. เงินกู้สามัญเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืนแก่สมาชิก  (ชะลอการกู้)
  5.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  5.3 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  5.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด
   
6. เงินกู้สามัญเพื่อการให้สวัสดิการอื่น  (ชะลอการกู้)
  6.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  6.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  6.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด
   
7. เงินกู้พิเศษ
  7.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินกู้พิเศษ
  7.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
  7.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 300 งวด
   
8 เงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคง
  8.1 ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
  8.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่    1 ปี ถึง 3 ปี      กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 3 ปี ถึง 9 ปี      กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 9 ปีขึ้นไป         กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
สำหรับลูกจ้าง, เอกชน, พนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
(การกู้ในวงเงิน 400,000 บาท และ 500,000 บาท ผู้กู้ต้องกู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์แล้ว หรือกู้ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท)
  8.3 การผ่อนชำระ  ชำระเงินต้น 100 บาท และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  8.4 ต้องเป็นสมาชิก 2 ใน 4 สมาคม ดังนี้ ฌสจ. , ฌสค. , ฌสคค. , สสอค. (ครูไทย)
   
9 เงินกู้เอื้ออาทร
  9.1 ผู้กู้ต้องกู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์แล้ว หรือกู้ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท
  9.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
  9.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 300 งวด
  9.4 ต้องเป็นสมาชิก ฌสคค. , สสอค. (ครูไทย)  และ  สส.ชสอ. (ชุมนุม)
   
10 เงินกู้ ช.พ.ค.  (ชะลอการกู้)
  10.1 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ สมาชิก ช.พ.ค.  ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  10.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 800,000 บาท
  10.3 การผ่อนชำระ ส่งชำระงวดละ 530 บาท ต่อเงินกู้ทุกๆ 100,000 บาท
     
11 เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก
  11.1 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  11.2 การผ่อนชำระ ไม่น้อยกว่า 60 งวด และไม่เกิน 120 งวด
     
*** การกู้ทุกประเภท (ยกเว้น เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ) เมื่อหักเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 3,000 บาท
      หมายเหตุ เงินกู้เอื้ออาทร ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ