สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เป็นศูนย์กลางด้านการออม  
การบริหารเงินทุนและสวัสดิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 
     
     
 


 
POLL
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 ข้อปฏิบัติภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 50
 

 
 ทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559
 หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สส.ชสอ.
 หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สสอค.
 สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารด้านข้างเพื่อเพิ่มพื้นที่การท างานและพื้นที่ให้บริการสมาชิก
 สำรวจความต้องการในการจัดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายสมาชิก
 สมาชิกสสอค. และสส.ชสอ.
 ขั้นตอนการกดเงินปันผลผ่านระบบ ATM
 ใบเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
 สหกรณ์รับสมัครสมาชิกสมทบ
 

 
สิงหาคม 2559
กรกฎาคม 2559
มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
 

 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ทำบุญครบรอบ 50 ปี
 
   
 
สัมมนาสมาชิกวาระเกษียณอายุราชการ ปี 58
 
   
 
วันที่ 17 ก.ค. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ได้เข้าเยี่ยมกิจการสหกรณ์ฯ
 
   
 
วันที่ 10 ก.ค. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้เข้าเยี่ยมกิจการสหกรณ์ฯ
 
   
 
วันที่ 5 ก.ค. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้เข้าเยี่ยมกิจการสหกรณ์ฯ
 
   
 
วันที่ 25 พ.ค. 58 สหกรณ์มอบเงินกองทุนฯ
 
   
 
วันที่ 23 พ.ค. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ได้เข้าเยี่ยมกิจการสหกรณ์ฯ
 
   
 
วันที่ 22 พ.ค. 58 สหกรณ์มอบเงินกองทุนฯ
 
   
 
วันที่ 22 พ.ค. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
 
   
 
วันที่ 24 เม.ย. 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  ธ.กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
   ธ.กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
   ธ.กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
   ธ. ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
   ธ.นครหลวงฯ จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-6

 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.00 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3379 , 0 3930 3380 , 0 3930 3381 ,

08 1723 3904

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382

 


เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้
 ช.พ.ค. ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 55
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 56

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ (โครงการ)
พิเศษ
2.25
3.50*
3.50*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 36 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.50 4.00 4.25 4.50
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.75
ตั๋วฯ ฉบับละ \ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 1 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.75 4.00

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15
เงินฝากประจำ 18 , 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เสียภาษีร้อยละ 10
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54

 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 47 คน
ทั้งหมด: 110796 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ